Jste milovníkem umění? S námi máte jedinečnou příležitost prozkoumat skrytá tajemství umělců, náplň a symboliku jejich děl i vývoj umění od prvopočátků až do dnešních dnů!
"Děkuji Vám za úžasný zájezd do Drážďan! Moc jsme si ho s manželem užili." Marcela
"...i když modernímu umění nerozumím, po prohlídce výstavy s Vaší průvodkyní Eliškou jsem pochopil důležité souvislosti a lépe se orientuji. Děkuji Vám!" Marek
Zveme Vás na poznávací zájezd za uměním do jarních Drážďan. Prohlédneme si společně významné světové galerie Albertinum a Zwinger. Bude i čas na procházku rozkvetlým městem a prohlídku architektonických skvostů Drážďan. To vše s komentářem naší sympatické průvodkyně.
Vídeň nabízí nezapomenutelnou atmosféru. My si ji na našem poznávacím zájezdu navíc zpříjemníme návštěvou zajímavých výstav!
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na zájezd do Mnichova, bavorského velkoměsta, kde se především v „Muzejní čtvrti“ nachází na 50 muzeí a je tak opravdu z čeho vybírat!
Na podzim roku 2017 připravuje vídeňská galerie Albertina ve spolupráci s Ashmolean Museem v Oxfordu, které se může pyšnit vůbec největší sbírkou kreseb Raffaela Santiho, ucelenou výstavu Raffaelových prací na papíře. Z celkem 140 kreseb ve vlastnictví obou institucí budou vybrány ty nejdůležitější a současně nebude chybět ani několik Raffaelových maleb z vlastnictví Albertiny.
"Jsme nadšeni zájezdem do kunsthistorického muzea ve Vídni. Tolik významných malířů a uměleckých děl a tak blízko! Člověk nemusí jezdit do Louvru :) Příště s Vámi pojedeme zase." Romča a Zdeněk
Zveme Vás na zájezd do Vídně!

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury Cesty za uměním s.r.o.

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Cesty za uměním s.r.o.  (dále jen CA) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané Závazné objednávky služeb cestovního ruchu nebo Cestovní smlouvy (dále jen „smlouva“) potvrzené CA (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a úhrady zálohy na účet CA.

Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CA  uznává a souhlasí s nimi.

Potvrzením smlouvy se CA zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

Katalogy zájezdů a služeb( na webu) jsou vydávány ve velkém předstihu. CA si proto vyhrazuje právo oznámit před poskytnutím služeb podle smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů a služeb. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě odlišují od katalogu, jsou závazné údaje, uvedené a podepsané ve smlouvě.

2. Platební podmínky

CA má právo na zaplacení souhrnné ceny služeb před jejich poskytnutím.

CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 100 % ze souhrnné ceny (včetně fakultativních služeb),

Platba se provádí v hotovosti, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou. V případě nedodržení termínu úhrady ceny za plnění smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CA oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

3. Cena

Cenou za služby /za plnění smlouvy/ se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

CA je oprávněna do 21.dne před plněním smlouvy jednostranným úkonem zvýšit její souhrnnou cenu v případě, že dojde ke zvýšení:

 1. ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo
 2. plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo
 3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než  10 %.

Písemné oznámení o zvýšení souhrnné ceny zašle CA zákazníkovi nejpozději 21 dnů před plněním smlouvy.

Je-li CA nucena zvýšit souhrnnou cenu za plnění smlouvy za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále).

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. právo na řádné poskytnutí objednaných služeb
 2. právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt  na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CA, zastupitelský úřad - adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CA v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o služby, jichž se účastní nezletilá osoba
 3. právo být seznámen s případnými změnami rozsahu objednaných služeb a souhrnné ceny
 4. právo zrušit svoje čerpání služeb kdykoliv před plněním smlouvy a to odstoupením za podmínek dle čl. 6 těchto podmínek
 5. právo písemně oznámit CA, že plnění vyplývající ze smlouvy bude místo něho čerpat jiná osoba. Současně s oznámením je povinen CA doručit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky tak, aby mohla být smlouva v jeho prospěch plněna. Oznámení musí být doručeno CA v termínu 7 dní před plněním smlouvy; původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení souhrnné ceny a nákladů, které CA vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.
 6. právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7. těchto podmínek
 7. právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. poskytnout CA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atp.)  
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plnění smlouvy, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 3. nahlásit účast cizích státních příslušníků
 4. zaplatit cenu za plnění smlouvy v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy  ve stanoveném termínu, má CA právo od smlouvy odstoupit a účtovat odpovídající stornopoplatek
 5. bez zbytečného odkladu sdělovat CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 6. převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb
 7. dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
 8. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat.
 9. řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří  určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu služeb je CA oprávněna zákazníka z účasti na dalších službách vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.
 10. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní odběratele služeb
 11. uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení služeb

 1. Před plněním smlouvy
  1. Pokud nastanou okolnosti, které CA brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např.programu, trasy nebo ceny) nebo je zrušit. Takové změny je CA povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
  2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy , příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
 • při zrušení služeb cestovní kanceláří
 • při změně termínu objednaných služeb o více než  24 hodin
 • při závažné změně programu, trasy, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny za služby; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové /odjezdové/ trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů.
  1. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
  2. CA si vyhrazuje právo zrušit služby, jejichž součástí je autobusová doprava, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30  cestujících. O zrušení služeb je CA povinna zákazníka informovat písemně nejpozději 7 dnů před odjezdem.
  3. CA si dále vyhrazuje právo zrušit všechny objednané služby v případě, že nebyl dosažen minimální počet  účastníků potřebných pro realizaci služeb. O zrušení všech objednaných služeb je CA povinna zákazníka informovat písemně nejpozději do termínu vyznačeném ve smlouvě.
 1. V průběhu plnění smlouvy
  1. CA je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v jejich průběhu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CA povinna:
 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající charakteru služeb
 • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
 • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

V případě, že CA zajistí jako náhradní plnění  služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CA vyloučeny.

CA si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CA nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a souhrnné ceny.

 1. U služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy a transferů a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“.
 2. CA neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepřízně počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kdykoliv před plněním smlouvy od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí podat písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní  kanceláři.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CA stornopoplatky. Při odstoupení od smlouvy před čerpáním služeb v době:

a)  30 a více dní před začátkem zájezdu …..... 300 Kč za osobu

b)  29 až 14 dní…………... storno poplatek 30% z ceny zájezdu/kurzu

c)  13 až 7 dní…………....  storno poplatek 60% z ceny zájezdu/kurzu

d)  6 až 3 dní……………... storno poplatek 80% z ceny zájezdu/kurzu

e)  2 a méně dní…………. storno poplatek 100% z ceny zájezdu/kurzu

V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování služeb. Do počtu dnů se nezapočítává den započetí poskytovaných služeb (odletu, odjezdu či nástupu na ubytování apod.).

Pokud zákazník v termínu dle smlouvy nezačne odebírat služby nebo svoji vinou služby zamešká nebo mu okolnosti neumožňují je odebrat, má CA nárok na úhradu ztráty, která ji tím vznikne, popřípadě na úhradu souhrnné ceny všech poskytovaných služeb. 

V případě, že zákazník v průběhu poskytování služeb svévolně službu neodebere nebo plně nevyčerpá, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

V případě změny jména zákazníka dle písm. e) článku 4. (práva zákazníka) účtuje CA paušální poplatek 300,- Kč.

Požaduje-li  zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CA tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek odpovídající stornopoplatkům.

7. Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z  reklamace musí zákazník uplatnit u CA písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dní od skončení zájezdu.

Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k  nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mělo být plnění smlouvy ukončeno, jinak právo zaniká.

Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy.

Cestovní agentura se k reklamaci vyjádří do dvou měsíců ode dne, kdy ji obdržela.

Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit   v místě vzniku průvodci/delegátovi CA, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát CA, příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

CA neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

CA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

 • zákazníkem
 • třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb
 • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a poškození zavazadel takto:

- dle čl.22 Varšavské dohody doplněné a pozměněné Haagským protokolem za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku maximálně 250.000 zlatých francouzských franků, za škodu na zapsaném zavazadle na částku maximálně 250 zlatých francouzských franků/kg a na nezapsaném zavazadle na částku 5.000 zlatých francouzských franků u každého cestujícího,

- dle Montrealské dohody, (tj. pro mezinárodní leteckou dopravu zahrnující nástupní, výstupní bod či  bod přerušení cesty v USA) za škodu způsobenou smrtí nebo zraněním cestujícího na částku maximálně 75.000 USD včetně veškerých právních výloh, resp. 58.000 USD bez právních výloh.

Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

8. Pojištění, doklad o pojištění

1) Povinné smluvní pojištění CK

V případě, kdy předem sestavená kombinace služeb je zájezdem podle zákona1, uzavírá CA se zákazníkem Cestovní smlouvu. Cestovní smlouva je současně Dokladem o pojištění podle § 6 odst. 3 zák.č. 159/1999 Sb. Na zájezd podle Cestovní smlouvy se vztahuje pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CA z důvodu svého úpadku:

 1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
 3. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Pro případ repatriace ze zahraničí podle bodu a) je zákazník povinen kontaktovat asistenční službu Europ Assistance s.r.o. telefonicky +420 221 586 660 nebo faxem +420 221 586 100. Pojišťovna poskytne plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

 Pro případy refundace nákladů podle bodů b) a c) je povinen zákazník nejpozději do 6 měsíců učinit písemné oznámení na adresu:

Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 14000 Praha 4. Společně s oznámením předloží tuto smlouvu, případně další doklady k refundaci nákladů.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

2) Cestovní pojištění zákazníka

V ceně vícedenních zájezdů je zahrnuto komplexní cestovní pojištění zákazníka. Rámcová pojistná smlouva na toto pojištění je uzavřena s příslušnou pojišťovnou a nový zákazník je doplněn do seznamu pojištěných současně s uzavřením cestovní smlouvy. Při pojistných událostech poskytuje CA potřebné informace, avšak zákazník si vyřizuje pojistnou událost s pojišťovnou samostatně.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky CA Cesty za uměním s.r.o. vstupují v platnost dne 1. 1. 2009 a vztahují se obecně na všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a uzavřené smlouvy.


[1] Zákon č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

ART-WE.CZ

Kupte si obraz Vašich snů v naší inernetové galerii!

V naší kanceláři je možné použit platební kartuPřijímáme i tyto platební poukázky a karty:

Sodexo, Le cheque dejeuner (unišek+, unišek, dárkový kupón cadhoc), Benefit plus, Edenred, Ticket Multi, Ticket Sport a Kultura, Ticket Academica.

Přihlašte se k odběru novinek. Kontaktujte nás!


Kontaktujte nás!

 • Email: 
  info@cestyzaumenim.cz

  Napište nám a my Vám odpovíme jak nejrychleji to bude možné. Na víkendové emaily odpovídáme následující pracovní den. 
 • Tel.: 
  606 136 297
  Na telefonu jsme pro Vás k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod. Pokud se nám náhodou nemůžete dovolat nezoufejte, zavoláme Vám zpátky :)
 • Adresa kanceláře:
  Politických vězňů 911/8,
  Praha 1,  5. patro, č. dveří 602. 

  V kanceláři jsme pro Vás k dispozici pondělí - pátek od 12:00 do 17:00 hod. 
  Vaší návštěvu prosím předem ohlaste emailem či telefonicky. 
  Děkujeme Vám.

Ochrana osobních údajů